Algemene voorwaarden

E-mail: info@dewaaghalsbrouwerij.nl

Website: https://dewaaghalsbrouwerij.nl/


Definities

1. Brouwerij de Waaghals, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 83357416 .

2. Klant: degene met wie  Brouwerij de Waaghals een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Brouwerij de Waaghals en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Brouwerij de Waaghals.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die Brouwerij de Waaghals hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Brouwerij de Waaghals hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brouwerij de waaghals te allen tijde wijzigen. 

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Brouwerij de Waaghals vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van  Brouwerij de waaghals, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Brouwerij de Waaghals een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Brouwerij de Waaghals is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Brouwerij de Waaghals de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Brouwerij de Waaghals heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brouwerij de Waaghals prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Brouwerij de Waaghals op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

1. Brouwerij de Waaghals mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Brouwerij de Waaghals de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4. Brouwerij de Waaghals behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Brouwerij de Waaghals gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Brouwerij de Waaghals. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Brouwerij de Waaghals zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Brouwerij de Waaghals, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Brouwerij de Waaghals te betalen. 


Voorrijkosten 

Brouwerij de Waaghals rekent 5 euro voorrijkosten voor klussen aan huis. Tenzij anders vermeld wordt.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Brouwerij de Waaghals niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Brouwerij de Waaghals, bij gebreke waarvan Brouwerij de Waaghals niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Brouwerij de Waaghals die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. 

      2. De klant geeft op eerste verzoek van Brouwerij de Waaghals de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brouwerij de Waaghals enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.


Uitvoering van de overeenkomst 

1. Brouwerij de Waaghals voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Brouwerij de Waaghals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Brouwerij de Waaghals tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Brouwerij de Waaghals.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 


Klachten

1. De klant dient een door Brouwerij de Waaghals geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Consumenten dienen Brouwerij de Waaghals uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Brouwerij de Waaghals in staat is hierop adequaat te reageren. 

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Brouwerij de Waaghals gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brouwerij de Waaghals.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brouwerij de Waaghals ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Aansprakelijkheid Brouwerij de Waaghals

1. Brouwerij de Waaghals is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Brouwerij de Waaghals aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Brouwerij de Waaghals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Brouwerij de Waaghals aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brouwerij de Waaghals vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brouwerij de Waaghals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brouwerij de Waaghals niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brouwerij de Waaghals in verzuim is. 

3. Brouwerij de Waaghals heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Brouwerij de Waaghals kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brouwerij de Waaghals in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Brouwerij de Waaghals kan worden toegerekend in een van de wil van Brouwerij de Waaghals onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Brouwerij de Waaghals kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Brouwerij de Waaghals 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brouwerij de Waaghals er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Brouwerij de Waaghals is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Wijziging algemene voorwaarden

1. Brouwerij de Waaghals is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brouwerij de Waaghals zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Brouwerij de Waaghals. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brouwerij de Waaghals bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brouwerij de Waaghals is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 19-06-2022.


Welkom bij Brouwerij De Waaghals Welkom bij Brouwerij De Waaghals! Ben jij 18 jaar of ouder?

WEBSHOP

Onze Bieren
Mijn Account

OVER ONS

Ons verhaal
Algemene voorwaarden
Privacy policy

CONTACT

De Waaghals Brouwerij

Grauwaartsingel 214

3541 DA Utrecht

+31 (0) 6 48 27 49 37